Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt6115/domeenid/www.kiilikvh.ee/htdocs/wp-content/themes/polyclinic/includes/custom-header/custom-header.php on line 224
Andmekaitse ja privaatsuspoliitika

Andmekaitse ja privaatsuspoliitika

Andmekaitsest ja privaatsuspoliitikast

Kiili KVH OÜ lähtub oma igapäevases tegevuses andmekaitse seadusandlusest ja kodulehe kasutamisel privaatsuspoliitikast.

Allpool anname ülevaate meie privaatsuspoliitikast ja andmekaitse tingimustest.

Privaatsuspoliitika

Seda kodulehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks, mis on kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Milliseid isikuandmeid kogume ja miks

Kiili KVH OÜ veebilehekülg www.kiilikvh.ee kogub isiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks vajalikke isikuandmeid.
Kogume isikuandmeid kasutaja nõusolekul järgnevatel viisidel:
– kui Kasutaja edastab läbi veenäidu edastamise vormi veearvesti andmed (isikuandmed- nimi, aadress, telefoninumber, e-post)
– kodulehe külastatavuse statistika Google Analytics abil
Isikuandmete kasutamine:
Kasutame isikuandmeid: kasutajaga suhtlemiseks, teenuse osutamiseks ja arvete edastamiseks
Kodulehe külastatavuse statistikat kasutame kodulehe kasutajakogemuse parendamiseks.

Küpsised

Www.kiilikvh.ee kasutab oma kodulehel küpsiseid kasutuskogemuse parendamiseks ja külastusstatistika kogumiseks.
Küpsis ehk cookie on väike tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse kodulehed, mida kasutaja külastab. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
Küpsiste tüübid:
1. Püsiküpsiseid jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
2. Sessiooniküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma brauseri sulgeb. Sessiooniküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma brauseri seadeid. Erinevad brauserid kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsema informatsiooni leiab http://www.aki.ee/et/kupsised .
Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.
Kasutades Kiili KVH OÜ (www.kiilikvh.ee) kodulehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesoleval lehel kirjeldatud viisil.
Www.kiilikvh.ee kasutab külastusstatistika kogumiseks Google Analytics teenust (andmeid kogutakse statistilise teabe kohta nagu: külastuste arv, külastusaeg, kasutatavad seadmed jms)
Google Analytics võib koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend

Kui kaua me andmeid säilitame ja kuidas kaitseme

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. (nt. raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest)
Rakendame kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus ligipääsule oma andmetele ja õigus nende muutmisele ja kustutamisele.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus aadressile info@kiilikvh.ee.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma brauseri seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Privaatsuspoliitika muutmine

Www.kiilikvh.ee jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume saata kiri info(at)kiilikvh.ee

Andmekaitse

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Veevärgi- ja kanalisatsiooni tarbimise teenuse lepingu sõlminud klientide isikuandmeteks on ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, posti-ja e-posti aadress, info teenuste tarbimise kohta ning aadress, kus teenust tarbitakse.

Töötleme nimetatud isikuandmeid selleks, et täita teenuslepingust ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Kuna isikuandmete töötlemine on vajalik sõlmitud teenuslepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks (üldmääruse art 6 lg 1 p b), siis puudub vajadus küsida nõusolekut andmete töötlemiseks. Isiku andmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik ülesannete täitmiseks. Ligipääs andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Kui isiku andmed on muutunud või muul põhjusel valed, peab isik sellest koheselt teatama.

Isikuandmete töötlemisel tagame isikuandmete põhimõtete täitmise (üldmääruse art 5):
– töötlemine toimub vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele, on õiglane ja läbipaistev;
– isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
– isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
– isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
– isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
– isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid võib kauem säilitada juhul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt artikli 89 lõikele 1, eeldusel et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse käesoleva määrusega ettenähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid („säilitamise piirang“);
– isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isiku õigused:
– Õigus tutvuda andmetega enda kohta kogutud andmetega. Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama.
– Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
– Õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist. Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

NB: Muudatused lepingute üldtingimustes!

Alates 25.05.2018 jõustuvad muudatused isikuandmete töötlemise põhimõtetes. Muudatused on seotud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumisega alates 25.05.2018. Kui Te ei ole muudatustega nõus, on Teil õigus meiega sõlmitud lepingud üles öelda hiljemalt 24.05.2018.