Kanalisatsioon

Kanalisatsioon

Mis on kanalisatsiooniteenus?

Kanalisatsiooniteenus on teenus, millega tagame klientidele katkematult keskkonnasõbraliku reovee ärajuhtimise ja puhastamise.

Järgnevates lõikudes anname Teile detailsema ülevaate teenuse tarbimisest.

Mida teha kanalisatsiooniteenuse tarbimise alustamiseks?

Kanalisatsiooniteenust on võimalik kasutada vaid koos veevarustuse tarbimisega.

Kanalisatsiooni ja veevarustuse tarbimise alustamiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud kinnistul palume Teil esitada meile teenuslepingu avaldus (avalduse vorm). Teenuslepingu avalduse laekumisel sõlmime Teiega teenuslepingu, mille alusel toimub edaspidine teenuse tarbimine. Teenuslepingu sõlmime kinnistuomanikuga, kaasomanike puhul kaasomanike volitatud esindajaga (volikirja vorm).

Kinnistul, millel puudub varasemalt liitumine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga palume Teil enne teenuse tarbimise algust läbida liitumisprotsess, mille kohta oleme Teie jaoks loonud ülevaate siin.

Juhul, kui Te pole kindel, kas Teile kuuluv kinnistu on liidetud Kiili valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga palume Teil ühendust võtta Kiili KVH OÜ-ga üldtelefonil 604 0156.

Mida teha kinnistu omanikuvahetuse puhul?

Omaniku vahetudes palume kinnistu endisel omanikul esitada teenuslepingu lõpetamise avaldus (avalduse vorm) ja fikseerida veearvesti lõppnäit. Kinnistu uuel omanikul palume esitada teenuslepingu avaldus (avalduse vorm) ning sõlmida teenusleping.

Mida pean teadma kanalisatsiooniteenuse tarbimise kohta?

Ühiskanalisatsiooni on lubatud suunata reovett, mille reoainete kontsentratsioonid ei ületa Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas § 19 toodud piirväärtusi.

Kuidas teenust mõõdetakse?

Kliendi poolt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega. Veekoguse määramiseks paigaldab Kiili KVH OÜ kliendi veemõõdusõlme veearvesti.

Veearvesti paigaldamiseks palume Teil välja ehitada veemõõdusõlm (joonis). Veemõõdusõlme valmimisest palume meid teatada üldtelefonil 604 0156 või kirjalikult aadressile info@kiilikvh.ee. Seejärel võtame Teiega ühendust veearvesti paigaldamise aja kokku leppimiseks.