Tehnilised üldtingimused

Tehnilised üldtingimused

Milleks on tehnilised üldtingimused vajalikud?

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või olemasoleva ühenduse rekonstrueerimiseks koostab projekteerija ehitusprojekti. Et ehitusprojekti koostamine oleks sujuvam, oleme loonud tehnilised üldtingimused, millele projekti koostamisel juhinduda.

Allpool anname ülevaate Kiili KVH OÜ ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tehnilistest üldtingimustest.

Tehnilised üldtingimused

Kiili KVH OÜ ÜVK liitumise tehnilised üldtingimused on PDF kujul allalaetavad siit.
Eramu veemõõdusõlme tüüpjoonis on leitav siit.

1. Üldised tingimused
1.1. Ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooni (edaspidi ka ÜVK) liitumispunkti asukoht näha ette avalikult kasutatavale maale kuni 1 (üks) meeter kinnistu piirist väljapoole.
1.2. ÜVK torustik planeerida võimalusel tänava alale ja võimalusel ühises kaevises.
1.3. Igale kinnistule rajatakse mitte rohkem kui üks liitumispunkt ühisveevarustusele ja mitte rohkem kui üks liitumispunkt ühiskanalisatsioonile.
1.4. Veerõhk ühisveevärgis jääb üldjuhul vahemikku 3,5 kuni 4,5 at.
1.5. Ühe kinnistu kohta on arvestatud keskmiseks veevõtu ja reovee ärajuhtimise koguseks järgnevalt:
– kortermaja kinnistu 2,8 m3/d ja maksimaalseks hetkevooluhulgaks 4,0 l/s
– ridaelamu kinnistu 1,6 m3/d ja maksimaalseks hetkevooluhulgaks 3,0 l/s
– paariselamu kinnistu 0,5 m3/d ja maksimaalseks hetkevooluhulgaks 2,0 l/s
– ühepereelamu kinnistu 0,3 m3/d ja maksimaalseks hetkevooluhulgaks 2,0 l/s
1.6. Sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.
1.7. Ohtlike ainete sisaldus ärajuhitavas reovees ei tohi ületada keskkonnaministri 16.10.2003 määrusega nr 75 kehtestatud piirväärtusi.
1.8. Liitumiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga tuleb koostada nõuetele vastav liitumisprojekt, mis tuleb kooskõlastada vee-ettevõttega Kiili KVH OÜ.
1.9. Kinnistu liitumisühenduse planeerimisel või projekteerimisel arvestada järgnevaga:
1.9.1. Liitumisel Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjast (link: https://www.riigiteataja.ee/akt/426082014018).;
1.9.2. Hilisemal kasutamisel Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast (link: https://www.riigiteataja.ee/akt/428062014118?leiaKehtiv).;
1.9.3. Kiili valla ühisvee ja –kanalisatsiooni arendamise kava ja etappidega.;
1.9.4. Osaühingu Kiili KVH veebilehel avaldatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni asendiplaaniga (link: http://www.kiilikvh.ee/PDF/K.zip ).;
1.9.5. Osaühing Kiili KVH kehtivate liitumislepingu tüüptingimustega.
1.10. Projektide, planeeringute ja teostusdokumentide üksikuid jooniseid ja lisasid võib esitada tutvumiseks eraldiseisvalt, kuid nõuetekohase dokumentatsiooni üleandmiseks, tuleb kõik dokumendid esitada nõuetekohaselt ja allkirjastatult terviklikult korraga.

2. Ühisveevarustus ja/või –kanalisatsioon kuni liitumispunktini
2.1. Liitumispunktist ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooni poole jääva osa projekteerimisel lähtuda Kiili valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas toodud lahendustest ja ajakavast.
2.2. Ühisveevarustuse liitumispunkti näha ette maakraan koos spindli pikenduse ja kapega ning ühiskanalisatsiooni liitumispunkti kontrollkaev (tõusutoru) De200/160.
2.3. Torustik tuleb projekteerida nii, et sellele oleks tagatud juurdepääs hooldusautoga.
2.4. Ühisveevarustuse torustiku minimaalne lubatud läbimõõt on De32 ja isevoolse ühiskanalisatsiooni torustiku minimaalne lubatud läbimõõt on De160.
2.5. Minimaalne rajamissügavus maapinnast on survetorustikul 1,8 m ja isevoolutorustikul 1,2 m mõõdetuna toru peale.
2.6. Survetorustikud ja detailid peavad vastama minimaalselt PN 10 surveklassile.
2.7. Isevoolutorudena on lubatud kasutada täisseinalisi ja topeltseinalisi gofreeritud plasttorusid. Keelatud on kasutada kihilise seinaga (nn vahuga täidetud toru seinaga) plasttorusid. Minimaalne torustiku rõngasjäikus peab olema SN8.
2.8. PE ja PP torustikel kasutada torude ühendamisel põkk- või muhvkeevitust, vältida mehhaanilisi liitmikke.
2.9. Paigaldatavate kaevuluukide raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetuvad teekatematerjalile või ümbritsevale pinnasele.
2.10. Isevoolutorustike kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus tänavatorustikul on 100 m. Üldjuhul on kaevude lubatud minimaalne läbimõõt De560/500, sirgetel lõikudel kahe 100 meetri kaugusel asuva De560/500 kaevu vahel võib paigaldada ka kaeve De400/315.
2.11. Sileda välisseinaga keevis- ja moodulkaevule uue ühenduse projekteerimisel peab kasutama torusadulat, mis kinnitub kaevu seina külge happekindlate poltidega
2.12. Gofreeritud välisseinaga keevis- ja moodulkaevule on lubatud uus ühendus projekteerida ainult kaevu põhja. Kui see ei ole võimalik, tuleb uus kaev projekteerida.
2.13. Kanalisatsioonitorustiku pimeühendused on keelatud. Torustiku pööramisel on nõutav pöördekaev.
2.14. Uutel ehitustel rajatakse liitumistorud mitteliituvale krundile kuni krundipiirini ja lõpetatakse otsakorgiga.
2.15. Ühiskanalisatsiooni koosseisu kuuluv pumpla peab olema varustatud automaatikaga, mis ühildub Kiili KVH ühtsesse SCADA süsteemi (põhineb ABB SCADA-l). Täpsem info ABB-st: Hanno Luts, hanno.luts@ee.abb.com
2.16. Projekti koosseisus tuleb esitada pumpla tehnilised joonised (sh juurdepääsutee, pumba karakteristikud, elektriliitumine jms)
2.17. Projektis esitada vajadusel tänava tupikveetorustiku loputuslahendused.
2.18. Hüdrandid projekteeritakse ja asukoht valitakse vastavalt Päästeameti esitatud nõuetele ja soovidele. Hüdrantide tõusutoru tühjendamise torustik ei tohi olla ühendatud kanalisatsiooniga. Kui hüdrantide rajamine ei ole võimalik, tuleb projektis ära näidata võimalik lähim veevõtukoht.

3. Kliendi paigaldis alates liitumispunktist
3.1. Majaühendustorustike miinimum läbimõõt on veetorustikel De25, kanalisatsioonitorustikel De110.
3.2. Veetorustiku rajamise minimaalne sügavus maapinnast on 1,8 m. Veetorustiku hargnemised enne veemõõtjat ei ole lubatud.
3.3. Kanalisatsioonitorustik ja kalded peavad vastama kehtivatele nõuetele ja normidele. Kanalisatsioonitorustiku minimaalne sügavus peab olema selline, et oleks välditud torustiku külmumine ja oleks tagatud torustiku kaitstus mehaaniliste ning dünaamiliste vigastuste eest.
3.4. Veemõõdusõlm projekteerida ja ehitada vastavalt osaühing Kiili KVH veebilehel avaldatud soovituslikule tüüpskeemile. Kusjuures veemõõdusõlm tuleb paigaldada ruumi, mille temperatuur on aastaringselt +4°C või kõrgem ja mis asub võimalikult lähedal torustiku sisenemiskohale hoonesse. Veemõõdusõlme asukoht peab olema eelnevalt kooskõlastatud vee-ettevõtjaga. Uutel hoonetel peab veemõõdusõlm ja tema skeem sisalduma ehitusprojekti mahus. Veemõõdusõlme veearvesti paigaldab ja plommib vee-ettevõtja.

4. Tehnilised erinõuded planeeringutele ja eelprojektidele
4.1. Projekt tuleb koostada vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele, projekteerimisnormidele ja asjakohastele standarditele.
4.2. Projekteeritavat torustikku märkivad jooned peavad olema lihtsalt eristatavad olemasolevate torustike joonest, soovitavalt paksema joonega.
4.3. Joonised tuleb vormistada värvilistena – veetorustik tähistada sinise ja kanalisatsioonitorustik rohelise värviga. Samas peavad värvid ja tingmärgid olema valitud nii, et must-valget koopiat tehes jäävad kõik jooned joonistel loetavaks ja tingmärgid eristatavaks.
4.4. ÜVK (liitumispunktist ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooni poole) projektis on pikiprofiili koostamine nõutav nii vee- kui ka kanalisatsioonitorustikele.
4.5. ÜVK projekti kõikidel sõlmede joonistel tuleb tähistada ja lisada täpne sõlme lahenduse joonis (näit: ühendus magistraaltorustikule, veemõõdusõlm, jaotuskaev jne)

5. Nõuded ehitusprojekti koosseisu kohta
5.1. Ühisvee- ja kanalisatsiooni või/ja kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projektid peavad olema koostatud vastavuses kehtivate õigusaktide ning normdokumentidega. Projekt peab vastama vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustele ning Kiili valla ehitusmäärusele.
5.2. Projekti koosseisus peab olema vähemalt:
5.2.1. seletuskiri ühisvee- ja kanalisatsiooni või/ja kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse kohta koos kõigi vee tarbimise ning reo- ning sademevee ärajuhtimise koguseliste ja reostuslike näitajatega;
5.2.2. ühisvee ja -kanalisatsiooni või/ja kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan (M1:500). Plaanil peab olema näidatud kanalisatsioonitorustike sõlmpunktide kõrgused (st maapinna, toru ja kaevu põhja absoluutkõrgused);
5.2.3. veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ja sademevee pumba- ning puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised;
5.2.4. paisutuskõrgusest allpool asuvate kanaliseeritavate ruumide kaitseks ette nähtud meetmed.
5.2.5. toodud vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitustööde mahud kuni olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustikeni.
5.3. Terviklik ehitusprojekt esitada osaühingule Kiili KVH kooskõlastamiseks järgnevalt:
5.3.1. Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt;
5.3.2. Joonised tuleb esitada digitaalsel kujul DWG formaadis;
5.3.3. Üle antav digitaalne dokumentatsion peab sisaldama PDF faile kogu projektist;
5.3.4. Lehed peavad olema skaneeritud täiemahuliselt, värviliselt ja loetavalt;
5.3.5. Kinnistust välja jääva ÜVK osa sisaldava planeeringu või projekti kooskõlastamiseks esitatav maht, peab sisaldama kehtivaid kooskõlastusi kõigi ÜVK kaitsevööndiga hõlmatud maaomanikelt.
5.3.6. Projekti mahus näha ette kaitsevööndid vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 76 16.12.2005;
5.3.7. Liitumiseks üle antav ehitusprojekt peab sisaldama kehtivat ehitusluba ja kinnistust välja jääv ÜVK osa kõiki kehtivaid isikliku kasutusõiguse lepinguid (koos servituutide ala skeemidega) OÜ Kiili KVH kasuks. Kusjuures servituudid tuleb seada nii era-, riigi- kui ka munitsipaalmaadele;
5.3.8. Vormistamisel lähtuda Eesti Standardist EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“.
5.4. Liitumis- ja ehitusprojektide kooskõlastamiseks, palume leppida kokku aeg vee-ettevõtjaga klienditeeninduses, kontakttelefonidel või saata projekt terviklikul kujul kooskõlastamiseks e-kirjaga info@kiilikvh.ee .
5.5. Ehitusprojektidele ehitusloa saamiseks, palume pöörduda Kiili Vallavalitsuse poole.
5.6. Maakasutuslepingute sõlmimiseks, palume leppida kokku aeg vee-ettevõtjaga klienditeeninduses, kontakttelefonidel või saata e-kirjaga info@kiilikvh.ee ettepanek maakasutuslepingute sõlmimiseks, koos sõlmimise aja ja kohaga.

6. Nõuded teostusdokumentatsiooni koosseisu kohta
6.1. Teostusmõõdistus tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”
6.2. Teostusmõõdistamisel tuleb täiendavalt lähtuda EVELi täpsustavatest nõuetest vee-ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistamisele.
http://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf
6.3. Kiili KVH OÜ-le üleantav teostusmõõdistus tuleb kanda Maakatastriseaduse § 12 tähenduses kitsenduste kaardile. https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Kitsenduste-andmed-p32.html
6.4. Kiili KVH OÜ-le tuleb esitada digitaalselt järgnevad dokumendid:
6.4.1. Teostusjoonis dwg-formaadis. Teostusjoonis tuleb laadida ka Kiili valla geoinfosüsteemi vastavalt Kiili Vallavalitsuse 6. aprilli 2010 määrusele nr 6 „Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord“
6.4.2. Ehituspäevikud
6.4.3. Kaetud tööde aktid koos fotodega
6.4.4. Kontrollkatsetused, aktid, õiendid:
6.4.4.1. Kaameravaatluste raportid ja videod
6.4.4.2. Surveproov
6.4.4.3. Vee analüüs
6.4.4.4. Hüdrandi kontrollakt
6.4.5. Materjalide sertifikaadid
6.4.6. Isikliku kasutusõiguse lepingu koopia
6.4.7. Omanikujärelevalve kasutusele võtmise akt
6.4.8. Kitsenduste kaardi väljavõte kitsenduse ulatuses
6.4.9. Riigilõivu makseteade
6.4.10. Kasutusluba
6.5. Kinnistu siseste võrkude kohta tuleb esitada teostusjoonised dwg-formaadis ja esitada kõigi katsetuste ja sanitaartöötluste juures viibinud Kiili KVH esindaja allkirjaga akt.

7. Tehniliste tingimuste kehtivus
7.1 Käesolevad liitumise ja ühisvee ja -kanalisatsiooni projekteerimise tehnilised tingimused kehtivad Kiili valla ühisvee ja -kanalisatsiooni alal nii kinnistu sisese kui ka välise ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni planeeringute ja projektide koostamiseks.
7.2 Käesolevaid liitumise ja ühisvee ja -kanalisatsiooni projekteerimise tehnilisi tüüptingimusi on OÜ-l Kiili KVH õigus ühepoolselt ja ette teatamata muuta.