Kliendile

Kuidas alustada veevärgi- ja/või kanalisatsiooni projekteerimist?

Tehnilised tingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimiseks annab Kiili KVH vee- ja kanalisatsiooni spetsialist. Selleks tuleb täita avalduse ankeet ning saata see meie kontorisse kas e-posti või postiga. Avaldust on võimalik täita ka meie kontoris. Tehnilised tingimused avaldus

Liitumine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga

Liitumiseks ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga on vaja esitada  liitumisavaldus selleks ette nähtud blanketil.
Vajadusel saab VK spetsialistiga aja kokku leppida telefonil 603 4459.

Taotlusele tuleb lisada:

  • kinnistu omandiõigust ja suurust tõendava dokumendi koopia (kinnistamisotsus, ostu-müügi vm omandamist tõendav leping);
  • olemasoleva hoonestuse brutopindala näitava dokumendi koopia (väljavõte hooneregistrist);
  • kinnistu plaan ettepanekuga liitumispunktide ja planeeritavate hoonete ligikaudse asukoha kohta;
  • juriidilistel isikutel B- kaardi koopia;
  • teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmed vett kasutavate ja heitvett eraldavate tehnoloogiliste protsesside ja protsessidest heitveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse kohta.

Esitatud taotluse alusel koostatakse liitumise tingimused, mis on aluseks liitumisprojekti koostamisel. Kinnistu ÜVK liitumistasu arvutatakse Konkurentsiameti poolt 14.11.14 kooskõlastatud Kiili valla ÜVK liitumistasu arvutamise metoodika järgi. Liitumise eeltingimuste kättesaamisel lepitakse kokku edasine liitumisprotsessi kulg Liituja ja OÜ Kiili KVH vahel. Eelpool nimetatud kokkuleppest lähtudes sõlmitakse liitumisleping, kus määratakse kindlaks liitumistingimused, liitumistasu suurus, selle tasumise kord, liitumise tähtaeg ning vajadusel muud liitumisnõuded.
Ehitustöödega alustamine enne liitumislepingu sõlmimist ei ole lubatud.
Pärast ehitustööde valmimist vaatab Kiili KVH esindaja objekti üle ja allkirjastab vajalikud ehitise vastuvõtmise dokumendid.
Pärast ehitise vastuvõtmist pöördub Liituja Kiili KVH klienditeeninduse poole veemõõtja paigaldamiseks, plommimiseks ja teenuslepingu sõlmimiseks. telefonil 604 0156

Kuidas sõlmida vee- ja/ või kanalisatsiooniteenuste lepingut?

Teenuslepingu sõlmimiseks palume esitada:

  1. täidetud avaldus: Erakliendi ankeet;
  2. isikut tõendav dokument/ vajadusel volikiri (juriidilistel isikutel B-kaart);
  3. omandit või valdust tõendav dokument;
  4. lepingu kohustuslikuks osaks on piiritlusakt, mille tegemiseks on vajalik trasside teostusjoonis;
  5. kaasomanike volikirja koos allkirjadega palume esitada paarismajade, kortermajade ja ridaelamute kaasomanikel: Kaasomanike volikiri

Kui teenusleping on ettevalmistatud, võtame Teiega ühendust ja lepime kokku sobiva viisi lepingu allkirjastamiseks.

Kuidas ehitada veemõõdusõlme?

Veemõõdusõlme ehitab välja kinnistu omanik, võttes selleks vee-ettevõtjalt eelnevalt tehnilised tingimused. Iga kinnistu veevärk peab olema enne kasutusele võtmist survestatud (sellekohane akt peab olema allkirjastatud Kiili KVH vee- ja kanalisatsiooniinseneri poolt). Juhul, kui ehitaja pole kohale kutsunud survestamise ajaks Kiili KVH esindajat tehakse surveproov veeettevõtja poolt (tasuline teenus).
Maja veevarustusele peab olema ehitatud veemõõdusõlm, mis eelnevalt tuleb kooskõlastada Kiili KVH-ga. NB! Mudafilter peab olema paigaldatud peale veemõõtjat ja veemõõtja konsool peab olema maandatud. Vaata ka joonist